นโยบายความเป็นส่วนตัว

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้) ตระหนักดีว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เราจะกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะทำให้นโยบายทั้งหมดเผยแพร่อย่างทั่วถึงไปทุกอาคารและดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

1.พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะรวบรวม ใช้ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงในนโยบายนี้หมายถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจถูกรวบรวมเมื่อผู้ใช้สอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และกิจกรรม หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ในกรณีที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

2.การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคารพสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะตอบสนองต่อการร้องขอเพื่อให้เปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นหรือเมื่อมีการร้องเรียนหรือให้คำปรึกษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและมีการร้องขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลนั้น
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะตอบสนองอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้ทำการยืนยันว่าตัวตนของผู้ร้องขอตรงกับของบุคคลนั้นๆ

3.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า ในกรณีที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับธุรกิจอื่น เราจะประกาศขอบเขตฯลฯ ของธุรกิจนั้น ในกรณีที่มีการส่งมอบวัสดุฯลฯ หรือการชำระค่าบริการ ฯลฯ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ทำสัญญาโดยไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด แต่จะดำเนินการภายในขอบเขตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

4.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอย่างถูกต้องและทันสมัยภายในขอบเขตที่กำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมทั้งจะพยายามป้องกันความเสี่ยง เช่น การรั่วไหล การสูญหาย หรือการเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล และจะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

5.การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ แนวทางที่กำหนดโดยรัฐบาลญี่ปุ่น และมาตรฐานอื่นๆ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ แนวทางที่กำหนดโดยรัฐบาลญี่ปุ่นและมาตรฐานอื่นๆ และแนวทางอุตสาหกรรมที่ใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะปฎิบัติตามนโยบายนั้น

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า
TEL 052-551-6111 FAX 052-551-6199
info@tcmit.org