Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo tàng Tưởng niệm Kỹ thuật và Công nghiệp Toyota (sau đây gọi là “Bảo tàng”) nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và coi đó là trách nhiệm mang tính xã hội đồng thời cũng là trách nhiệm của Bảo tàng. Dưới đây chúng tôi thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, phổ biến tới toàn bộ Bảo tàng và đồng thời cam kết việc thực hiện.

1.Bảo tàng thực hiện thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách phù hợp.

Thông tin cá nhân được trình bày trong Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân này là thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể như tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. của khách hàng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này khi khách hàng liên hệ với chúng tôi về các cơ sở, dịch vụ, sự kiện hoặc khi khách hàng đưa ra các câu hỏi chung đối với Bảo tàng.Trong trường hợp thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích thu thập; ngoài ra, về việc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích.

2.Về việc tôn trọng quyền lợi của cá nhân

Chúng tôi tôn trọng các quyền cá nhân liên quan đến thông tin cá nhân và sẽ trả lời trong khoảng thời gian hợp lý nếu có yêu cầu giải trình hoặc trong trường hợp có khiếu nại, trao đổi về vấn đề có liên quan đến các thông tin cá nhân từ khách hàng sử hữu các thông tin đó.Trong trường hợp có sai sót trong thông tin của khách hàng và có yêu cầu về việc sửa đổi hoặc xoá bỏ, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết trong khoảng thời gian hợp lý sau khi đã xác nhận chính xác danh tính của người yêu cầu.

3.Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng. Trong trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp khác, chúng tôi sẽ công bố phạm vi các doanh nghiệp đó.Trong trường hợp thanh toán phí chuyển phát tài liệu, phí dịch vụ, v.v., chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho doanh nghiệp uỷ thác mà không trình bày rõ tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, tuy nhiên việc này sẽ được thực hiện trong phạm vi mục đích sử dụng.

4.Về việc quản lý phù hợp thông tin cá nhân

Bảo tàng lưu trữ thông tin cá nhân đã được thu thập trong phạm vi mục đích sử dụng một cách chính xác và thường xuyên cập nhật, Bảo tàng cũng nỗ lực ngăn chặn nguy cơ rò rỉ, thất lạc hoặc làm tổn hại thông tin cá nhân, liên tục nâng cấp và cải thiện việc bảo mật thông tin.

5.Tuân thủ pháp luật, chính sách của quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật khác

Bảo tàng tuân thủ pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Quốc gia và các quy tắc khác cũng như hướng dẫn của ngành về thông tin cá nhân. Bảo tàng cũng thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ chính sách này.

Bảo tàng sẽ liên tục cải thiện nhằm đảm bảo việc thực hiện bảo vệ thông tin cá nhân.

Địa chỉ liên hệ: Bảo tàng Tưởng niệm Kỹ thuật và Công nghiệp Toyota
SĐT: 052-551-6111 FAX 052-551-6199
info@tcmit.org